STUFFD Logo Wit

The best croquette you can get

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Stuff’d
Luxemburgstraat 5, 9140 Temse, Belgïe
A brand by Delicias
BE0600.906.981

 VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. Door het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht de algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze als enig geldige te zullen aanvaarden, zelfs als ze in tegenspraak zijn met de algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper. Andere voorwaarden kunnen Stuff’d bv enkel binden indien deze voorafgaandelijk en schriftelijk werden aanvaard.
 2. Een bestelling kan pas als definitief beschouwd worden als ze binnen de acht dagen na haar ontvangst door Stuff’d bv niet geweigerd Laatstgenoemde is nooit verplicht een bestelling te aanvaarden en een eventuele weigering dient niet gemotiveerd.
 3. Bestellingen waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden berekend aan de tariefprijs die geldig is op het moment van de levering. Nieuwe prijslijsten vervangen automatisch alle vorige. Alle prijzen worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gegeven exclusief BTW.
 4. Bestellingen verwijzend naar een offerte zijn geldig voor zover ze geplaatst zijn binnen de geldingsduur van de offerte. Tenzij anders overeengekomen zijn offertes geldig gedurende een periode van twee maand vanaf de offertedatum.
 5. Ingeval de medecontractant de bestelling annuleert, zal deze automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande inmorastelling gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding wegens contractbreuk, ten belope van 25% van het bedrag van de bestelling.
 6. Stuff’d bv is niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen in het verbruik van de producten. De gegevens in alle door Stuff’d bv verstrekte documentatie, inclusief offertes, zijn louter informatief. De koper is en blijft altijd verantwoordelijk voor de bestelde hoeveelheden.
 7. Geleverde producten worden niet teruggenomen, noch kan Stuff’d bv garanderen dat bijbestellingen aan dezelfde of andere voorwaarden kunnen
 8. Toegestane kortingen geven nooit aanleiding tot verworven rechten Stuff’d bv zal steeds het recht hebben, bestelling per bestelling ofwel een korting toe te staan, ofwel dit niet te doen.
 9. Opgegeven leveringstermijnen hebben slechts een indicatief Behoudens andersluidend beding kan de niet-naleving van de leveringstermijn niet ingeroepen worden door de koper om een eis in schadeloosstelling of annulatie van de koop-verkoop te stellen.
 10. De goederen reizen op risico en gevaar van de koper, zelfs indien het transport franco
 11. Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen dienen op straffe van nietigheid te geschieden bij aangetekend schrijven te verzenden binnen de 8 kalenderdagen na de levering. Na deze vervaltermijn zal geen enkele klacht nog aanvaard worden en zullen de goederen geacht worden zonder voorbehoud aanvaard te zijn. Stuff’d bv is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die zou veroorzaakt zijn tengevolge van de verkeerd gebruik van de goederen.
 12. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en /of door aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Stuff’d bv zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt Stuff’d bv zich het recht voor de gehele bestelling of een deel ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van Stuff’d bv op alle vormen van schadevergoeding en interesten.
 13. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van Stuff’d bv op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door Stuff’d bv zal hiertoe volstaan.

BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Alle facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar ter zetel van de Behoudens andersluidend beding mogen onze handelsvertegenwoordigers, agenten, bedienden of mandatarissen het bedrag van de factuur niet incasseren.
 2. Het wisselkoersrisico is ten laste van de
 3. Het trekken of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en brengt geen afwijking mee op deze verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden.
 4. Elke bedrag dat onbetaald blijft op vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlrente doen lopen berekend op basis van de Wet betalingsachterstand in handelszaken. Daarnaast zal de in gebreke blijvende koper onder dezelfde voorwaarden gehouden zijn tot betaling van een forfaitair en onveranderlijk schadebeding gelijk aan 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 200- €.
 5. Niet-betaling op vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk en van rechtswege
 6. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde